Filter op opleidingsniveau

 

           

In deze sectie wordt het aantal gediplomeerden in het chemie-onderwijs weergegeven, uitgesplitst naar de verschillende opleidingsniveaus. We hebben hierbij gecorrigeerd voor de opstroom naar een hoger opleidingsniveau. Het corrigeren hebben we gedaan op basis van de microdata-bestanden van het CBS. Hiermee hebben we voor ieder persoon met een chemie-diploma kunnen bepalen of zij na hun studie nog een diploma hebben behaald. Het kan hier gaan om zowel een chemie-diploma als een niet-chemie-diploma. Voor elke chemie-gediplomeerden kijken we naar de doorstroom naar een hoger niveau. Dit betekent dat het volgen van een Mbo-opleiding naar een Hbo-opleiding niet als doorstroom wordt gezien. Daarnaast kijken we ook alleen vooruit, dat wil zeggen dat als een persoon na een hbo chemie-diploma nog een mbo chemie-diploma behaalt, beide diploma's worden geteld. Op basis van de opstroomcijfers vanuit mbo naar hbo en hbo naar wo-bachelor die eerder gepresenteerd zijn, ontstaat daarmee een beeld dat beter recht doet aan de ontwikkeling van gediplomeerden naar de arbeidsmarkt. Als we een dergelijke correctie zouden weglaten, zouden we (zeker in het mbo) veel deelnemers dubbel tellen. N.B.: De opstroom vanuit wo-master is niet meegenomen in het figuur, omdat er geen bekostigde opleidingsvariant op een hoger niveau is. Wel is het mogelijk dat studenten na een chemiemaster een nieuwe master volgen, maar die stroom is in dit figuur buiten beschouwing gelaten.

Belangrijk: voor de periode 2006-2013 is de correctie gebaseerd op het aantal studenten dat (1) geen diploma op een hoger opleidingsniveau heeft behaald en (2) op dit moment niet bezig is met een vervolgopleiding. Voor de periode na 2014 wordt gerekend met het gemiddelde doorstroompercentage over de jaren 2010-2013

In onderstaande figuur wordt het aantal gediplomeerden in het chemie-onderwijs weergegeven, uitgesplitst naar de verschillende opleidingsniveaus en gecorrigeerd voor de opstroom naar een hoger opleidingsniveau. Voor de periode 2006-2013 hebben we gecorrigeerd voor de daadwerkelijke opstroompercentages voor elk van de jaren (rekening houdende met het feit dat een deel van de studenten nog een opleiding volgt). Voor de jaren 2014 en later hebben we ons gebaseerd op het gemiddelde opstroompercentage over de periode 2010-2013. 

De volgende tabel geeft het aantal gediplomeerden per jaar in het chemie-onderwijs weer, uitgesplitst naar de verschillende kwalificatieniveaus in het mbo. Voor het berekenen van het aantal gediplomeerden is gecorrigeerd voor de opstroom van studenten naar een hoger opleidingsniveau. Voor de periode 2006-2013 hebben we gecorrigeerd voor de daadwerkelijke opstroompercentages voor elk van de jaren (rekening houdende met het feit dat een deel van de studenten nog een opleiding volgt). Voor de jaren 2014 en later hebben we ons gebaseerd op het gemiddelde opstroompercentage over de periode 2010-2013. 

De volgende tabel geeft de doorstroom in het chemie-onderwijs weer naar de verschillende opleidingsniveau's over de periode 2006-2013. De periode 2014-2017 is buiten beschouwing gelaten omdat die studenten op dit moment nog met hun vervolgopleiding bezig zijn. Het meenemen van deze studenten zou leiden tot een vertekening van de resultaten.